بعد از آن رضايت از زندگي با ميانگين(3.81) و رشد و بالندگي با کمترين ميانگين( 3.29 ) بدست آمده است.

در جدول زير مشخصه هاي آماري نمرات آزمودني ها در پرسشنامه بهزيستي روانشناختي براي والدين دانش آموزان عادي ارايه شده است.

جدول 4- 2-2ميانگين و انحراف معيار در خرده مقياس هاي بهزيستي روانشناختي در بين والدين دانش آموزان عادي

تعداد
ميانگين
انحراف معيار
خرده مقياسهاي پرسشنامه بهزيستي روانشناختي
رضايت از زندگي
153
3.92
0.38

معنويت
154
3.88
0.40

خوشي
153
3.80
0.35

رشد و بالندگي
150
3.35
0.37

ارتباط مثبت با ديگران
150
4.29
0.43

خود پيروي
150
3.71
0.45

بر اساس نتايج جدول فوق مشاهده مي شود که از بين خرده مقياس هاي بهزيستي روان شناختي در بين والدين دانش آموزان عادي،ارتباط مثبت با ديگران با ميانگين29/4 بيشترين و کمترين مورد به رشد و بالندگي با ميانگين 35/3 مربوط مي باشد.

در جدول زير مشخصه هاي آماري نمرات آزمودني ها در پرسشنامه مقياسهاي بهزيستي روانشناختي براي والدين دانش آموزان مرزي ارايه شده است.

جدول 4-2-3ميانگين و انحراف معيار در خرده مقياس هاي بهزيستي روانشناختي در بين والدين دانش آموزان مرزي

تعداد
ميانگين
انحراف معيار
خرده مقياسهاي پرسشنامه بهزيستي روان شناختي
رضايت از زندگي
163
3.69
0.45

معنويت
163
3.72
0.42

خوشي
162
3.56
0.38

رشد و بالندگي
161
3.22
0.42

ارتباط مثبت با ديگران
161
4.09
0.53

خود پيروي
161
3.60
0.45

بر اساس نتايج جدول فوق مشاهده مي شود که از بين خرده مقياس هاي بهزيستي روان شناختي در بين والدين دانش آموزان مرزي، ارتباط مثبت با ديگران با ميانگين09/4 بيشترين بوده است و کمترين مورد به رشد و بالندگي با ميانگين 22 /3 مربوط مي باشد.

در جدول زير مشخصه هاي آماري نمرات آزمودني ها در پرسشنامه عزت نفس به تفکيک والدين دانش آموزان عادي و مرزي ارايه شده است.

جدول 4 4-2-ميانگين و انحراف معيار در مقياس عزت نفس به تفکيک والدين دانش آموزان عادي و مرزي

تعداد
ميانگين
انحراف معيار
مقياس پرسشنامه عزت نفس
والدين دانش آموزان عادي
154
2.48
0.37

والدين دانش آموزان مرزي
163
2.00
0.47

بر اساس نتايج جدول فوق، مشاهده مي شود که والدين دانش آموزان عادي به لحاظ عزت نفس نمره بيشتري از والدين دانش آموزان مرزي کسب کرده اند بطوريکه اين نمره براي والدين دانش آموزان عادي 2.48 و براي والدين دانش آموزان مرزي 2 مي باشد.

در جدول زير مشخصه هاي آماري نمرات آزمودني ها در پرسشنامه سلامت روان به تفکيک والدين دانش آموزان عادي و مرزي ارايه شده است.

جدول 4 5-2-ميانگين و انحراف معيار در مقياس سلامت روان به تفکيک والدين دانش آموزان عادي و مرزي

تعداد
ميانگين
انحراف معيار
مقياس پرسشنامه سلامت روان
والدين دانش آموزان عادي
154
1.80
0.40

والدين دانش آموزان مرزي
163
2.00
0.47

بر اساس نتايج جدول فوق، مشاهده مي شود که والدين دانش آموزان مرزي به لحاظ سلامت روان نمره بيشتري از والدين دانش آموزان عادي کسب کرده اند. بطوريکه اين نمره براي والدين دانش آموزان مرزي 2.00 و براي والدين دانش آموزان عادي1.80 مي باشد.

فرضيه هاي تحقيق:
فرضيه يک : بين عزت نفس با بهزيستي روانشناختي والدين کودکان عادي و مرزي رابطه اي وجود دارد.

جدول4-3-1 نتايج ضريب همبستگي پيرسون بين عزت نفس با بهزيستي روانشناختي در بين والدين کودکان عادي و مرزي
بهزيستي روانشناختي
همبستگي پيرسون( r)
سطح معني داري ( (sig
عزت نفس
والدين دانش آموزان عادي
08/0-
29/0

والدين دانش آموزان مرزي
08/0
45/0

رابطه اين دو متغير با آزمون آماري پيرسون مورد بررسي قرار گرفت. نتايج با توجه به سطح معني داري نشان مي دهد بين عزت نفس با بهزيستي روان شناختي در بين والدين کودکان عادي و مرزي تفاوت معني داري مشاهده نشده است بطوريکه که سطح معني داري بالاتر از 0.05 مي باشد. بدين معني که بين عزت نفس و بهزيستي روان- شناختي والدين کودکان عادي و مرزي رابطه معني داري مشاهده نشده است.

فرضيه دو : بين سلامت رواني با بهزيستي روانشناختي والدين کودکان عادي و مرزي رابطه اي وجود دارد.

جدول4-3-2 نتايج ضريب همبستگي پيرسون بين سلامت رواني با بهزيستي روانشناختي در بين والدين کودکان عادي و مرزي
بهزيستي روانشناختي
همبستگي پيرسون( r)
سطح معني داري ( (sig
سلامت رواني
والدين دانش آموزان عادي
40/0
000/0

والدين دانش آموزان مرزي
37/0
001/0

رابطه اين دو متغير با آزمون آماري پيرسون مورد بررسي قرار گرفت. نتايج با توجه به سطح معني داري نشان مي دهد بين سلامت رواني با بهزيستي روانشناختي در بين والدين کودکان عادي و مرزي تفاوت معني داري مشاهده شده است بطوريکه که سطح معني داري در بين والدين دانش آموزان عادي(000/0 (sig و مرزي ( 001/0 (sigکمتر از 05/0 است. بدين معني که بين سلامت رواني و بهزيستي روانشناختي والدين کودکان عادي و مرزي رابطه مستقيم معني داري مشاهده شده است.

فرضيه سه: بهزيستي روانشناختي در بين والدين کودکان عادي و مرزي متفاوت است.
در جدول زير نتايج آزمون t براي مقايسه ميزان بهزيستي روانشناختي والدين کودکان عادي و مرزي ارائه شده است.

جدول4 3-3-بهزيستي روانشناختي در بين والدين کودکان عادي و مرزي

ضريب f
سطح معني داري
Sig

ارزش t
درجه آزادي
سطح معناداري
Sig

تفاوت ميانگين
احتمال انحراف استاندارد
ضريب فاصله اطمنيان
در سطح 95%

کمترين
بيشترين
براي برابري واريانس ها
780/0
37/0
71/4
315
000/0
175/0
037/0
10343/0
2514/0
براي نابرابري واريانس ها

72/4
980/314
000/0
177/0
037/0
3859/4-
251/0

نتايج جدول فوق با توجه به سطح معني داري(000sig = 0/) نشان مي دهد که تفاوت معني داري از لحاظ بهزيستي روانشناختي در بين والدين دانش آموزان عادي و مرزي مشاهده شده است. با بررسي ميانگين هاي جدول زير مشاهده مي شود که نمره بهزيستي روانشناختي در بين والدين دانش آموزان عادي بيشتر از والدين دانش آموزان مرزي مي باشد. بدين معني بهزيستي روانشناختي بيشتري دارند.

گروهها
تعداد
ميانگين
انحراف استاندارد
خطاي معيار ميانگين

والدين دانش آموزان عادي
154
82/3
32/0
026/0
والدين دانش آموزان مرزي
163
65/3
34/0
027/0

فرضيه چهار: عزت نفس در بين والدين کودکان عادي و مرزي متفاوت است.
در جدول زير نتايج آزمون t براي مقايسه ميزان عزت نفس والدين کودکان عادي و مرزي ارائه شده است.

جدول44-3- عزت نفس در بين والدين کودکان عادي و مرزي

ضريب f
سطح معني داري
Sig

ارزش t
درجه آزادي
سطح معناداري
Sig

تفاوت ميانگين
احتمال انحراف استاندارد
ضريب فاصله اطمنيان
در سطح 95%

کمترين
بيشترين
براي برابري واريانس ها
31/0
75/0
75/0-
315
45/0
034/0-
0453/0
1233/0-
0551/0
براي نابرابري واريانس ها

74/0-
873/301
45/0
034/0
0455/0
1237/0-
0555/0

نتايج جدول فوق با توجه به سطح معني داري(45sig = 0/) نشان مي دهد که تفاوت معني داري از لحاظ عزت نفس در بين والدين دانش آموزان عادي و مرزي مشاهده نشده است.

گروهها
تعداد
ميانگين
انحراف استاندارد
خطاي معيار ميانگين

والدين دانش آموزان عادي
154
45/2
43/0
034/0
والدين دانش آموزان مرزي
163
48/2
37/0
029/0

فرضيه پنج: سلامت رواني در بين والدين کودکان عادي و مرزي متفاوت است.

در جدول زير نتايج آزمون t براي مقايسه ميزان سلامت رواني بين والدين کودکان عادي و مرزي ارائه شده است.

جدول 4 5-3-سلامت رواني در بين والدين کودکان عادي و مرزي

ضريب f
سطح معني داري
Sig

ارزش t
درجه آزادي
سطح معناداري
Sig

تفاوت ميانگين
احتمال انحراف استاندارد
ضريب فاصله اطمنيان
در سطح 95%

کمترين
بيشترين
براي برابري واريانس ها
206/5
023/0
187/4-
315
000/0
206/0-
0494/0
0494/0-
1096/0-
براي نابرابري واريانس ها

206/4-
365/311
000/0
206/0-
0491/0
0491/0-
1101/0-

نتايج جدول فوق با توجه به سطح معني داري(000sig = 0/) نشان مي دهد که تفاوت معني داري از لحاظ سلامت رواني در بين والدين دانش آموزان عادي و مرزي مشاهده شده است. با بررسي ميانگين هاي جدول زير مشاهده مي شود که نمره سلامت رواني در بين والدين دانش آموزان مرزي بيشتر از والدين دانش آموزان عادي مي باشد. بدين معني که والدين کودکان مرزي از سلامت رواني بيشتري برخوردارند.

گروهها
تعداد
ميانگين
انحراف استاندارد
خطاي معيار ميانگين

والدين دانش آموزان عادي
154
804/1
40/0
032/0
والدين دانش آموزان مرزي
163
003/2
47/0
037/0

فرضيه شش : رابطه بين بهزيستي روانشناختي و متغيرهاي زمينه اي:

در جدول زير نتايج آزمون پيرسون براي سنجش ميزان رابطه بين سن پاسخگويان و بهزيستي روانشناختي آنان ارائه شده است.

جدول4-3-6 نتايج ضريب همبستگي پيرسون بين دو متغير سن و بهزيستي روانشناختي
متغير
همبستگي پيرسون( r)
سطح معني داري( (sig
بهزيستي روان شناختي
09/0-
10/0
سن

رابطه اين دو متغير با آزمون آماري پيرسون مورد بررسي قرار گرفت. نتايج با توجه به سطح معني داري نشان مي دهد بين سن با بهزيستي روانشناختي در بين والدين کودکان دانش آموزان رابطه معني داري مشاهده نشده است بطوريکه که سطح معني داري بالاتر از 0.05 مي باشد. بدين معني که بين سن پاسخگويان و بهزيستي روانشناختي والدين کودکان رابطه معني داري مشاهده نشده است.

در جدول زير نتايج آزمون پيرسون براي سنجش ميزان رابطه بين ميزان درآمد ماهيانه پاسخگويان و بهزيستي روانشناختي آنان ارائه شده است.

جدول4-3-6-1 نتايج ضريب همبستگي پيرسون بين دو متغير درآمد ماهيانه و بهزيستي روانشناختي
متغير
همبستگي پيرسون( r)
سطح معني داري( (sig
بهزيستي روان شناختي
25/0
001/0
ميزان درآمد ماهيانه

رابطه اين دو متغير با آزمون آماري پيرسون مورد بررسي قرار گرفت. نتايج با توجه به سطح معني داري نشان مي دهد که بين درآمد با بهزيستي روانشناختي در بين والدين کودکان دانش آموزان رابطه معني داري مشاهده شده است بطوريکه که سطح معني داري کمتر از 0.05 مي باشد. بدين معني که هر چه درآمد والدين بيشتر شود بهزيستي روانشناختي آنان بيشتر مي شود.

در جدول زير نتايج آزمون اسپيرمن براي سنجش ميزان رابطه بين ميزان تحصيلات پاسخگويان و بهزيستي روانشناختي آنان ارائه شده است.

جدول4-3-6-2 نتايج ضريب همبستگي پيرسون بين دو متغير ميزان تحصيلات و بهزيستي روانشناختي
متغير
همبستگي اسپيرمن(sp)
سطح معني داري( (sig
بهزيستي روان شناختي
28/0
000/0
ميزان تحصيلات

رابطه اين دو متغير با آزمون آماري اسپيرمن مورد بررسي قرار گرفت. نتايج با توجه به سطح معني داري نشان مي دهد که بين ميزان تحصيلات با بهزيستي روانشناختي در بين والدين کودکان دانش آموزان رابطه معني داري

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید