28 ماده اي پرسشنامه سلامت عمومي استفاده شود. متن پرسشنامه درباره وضع سلامت عمومي افراد با تأکيد بر مسائل روانشناختي در زمان حال است. در تمامي سئوالها، آزمودني بايد گزينه هايي را که با اوضاع و احوال بيشتر مطابقت دارد مشخص نمايد. پاسخ آزمودني به هر يک از پرسشها در يک طيف چهار درجه اي خيلي کمتر از هميشه، کمتر از هميشه، مثل هميشه و بيشتر از هميشه، مشخص مي شود در همه گزينه ها درجات پائيين نشان دهنده سلامتي و درجات بالا حاکي از عدم سلامتي در فرد است.
GHQ 28 چهار مقياس فرعي را در برمي گيرد که بدين شرح است:
الف) نشان هاي جسماني: 7 ماده را به خود اختصاص مي دهد سردرد، احساس ضعف و سستي، احساس نياز به داروهاي تقويتي و احساس داغي يا سردي در بدن را مورد بررسي قرار مي دهد.
ب)علائم اضطراب: 7 ماده را به خود اختصاص مي دهد. اضطراب، بي خوابي، تحت فشار بودن و عصبانيت و دلشوره را مورد بررسي قرار مي دهد.
ج)اختلال در کنش اجتماعي: 7 ماده را به خود اختصاص مي دهد. توانايي فرد در انجام کارهاي روزمره، احساس رضايت در انجام وظايف، احساس مفيد بودن، قدرت يادگيري و لذت از فعاليتهاي روزمره زندگي را بررسي مي کند.
د)علائم افسردگي: 7 ماده را به خود اختصاص مي دهد. احساس بي ارزشي، نااميدي، احساس بي ارزشي بودن زندگي، افکار خودکشي و آرزوي مردن و ناتوانائي در انجام کارها( گلدبرگ و هيلر،1979 ).
گلد برگ و همکاران( 1986 ) همبستگي بين داده هاي حاصل از اجراي دو پرسشنامه سلامت عمومي و چک ليست علائم رواني SCL- 90 را بر روي 244 نفر آزمودني به ميزان 78/. گزارش داده است. لذا بر اساس نتيجه اين مطالعه، اندازه ي شاخصهاي حساسيت و ويژگي، ميزان کلي اشتباه طبقه بندي ، و ضريب همبستگي نمرات آن با ارزيابي باليني به تربيت برابر با 86%، 77%،20% ،70% بوده است.
دولکن، جوئز، هندرسون( 1987 ) همبستگي بين دو پرسشنامه PSEوGHQ در استراليا را به ميزان 76% گزارش نموده اند( يعقوبي،1374 ). در مطالعه ديگري که توسط گلدبرگ و هيلر( 1979 ) انجام گرفت، مقدار ضريب همبستگي دو متغيري بين چهار مقايس فرعي پرسشنامه28 ماده اي بين 33/. تا 61/. بدست آمد.
آريا و همکاران(1992) در تحقيقي که در شيلي انجام دادند. حساسيت فرم 12 سوالي پرسشنامه سلامت عمومي را 76/. را نشان دادند. در هند شاماشوندار و همکاران(1986 ) براي اين فرم پرسشنامه 87/. ويژگي بدست مي آورند در برزيل ماري ويليامز(1985 )حساسيت 85/. و يژگي 79/. را نشان دادند(يعقوبي ،1374 ).
يعقوبي(1374) طي پژوهشي، با عنوان، بررسي همه گير شناسايي اختلالات رواني در و ويژگي اين پرسشنامه در بهترين نمره پرسش (23) به ترتيب برابر با 5/86 % و 82% است.
آن نوع از پاياپي که بيشترين ارتباط را با روشهاي غربالگري دارد همساني دروني شان مي باشد که از طريق ضريب الفاي کرونباخ اندازه گيري شود. مطالعات مختلف حاکي از پاياپي بالاي پرسشنامه GHQ 28 است در مطالعه اي که چان و جان (1983) با استفاده از پرسشنامه 30 ماده اي GHQ انجام دادند بر اساس روش ساده نمره گذاري ليکرت ضريب همبستگي دروني اين مقياس برابر 85/. گزارش شده است.
چيونگ1 و اسپيرز؛ ضريب پايايي را بين 42/. تا 47/. بدست آورند. علاوه بر اين ضريب آلفا براي کل مقياس برابر 88/. و براي خرده مقياس ها بين 66/. تا 85/. به دست آمد(يعقوبي ،1374). چيونگ و اسپيرز(1994 ) در جمعيت کامبوجي هاي ساکن نيوزلند از طريق باز آزمايي به فاصله 2 تا 4 هفته پايايي اين پرسشنامه را با استفاده از ضريب همبستگي اسپيرمن 55/. ارزيابي کرده اند. البته ميزان آن پايين اما از نظر آماري معني دار بوده است( مير خشتي،1375 ).
دستجردي( 1377 ) طي پژوهشي تحت عنوان هنجارهاي آزمون سلامت عمومي براي دانشجويان مرکز تربيت معلم ضريب پايايي و ضريب همبستگي براي کل پاره تست هاي آزمون سلامت عمومي برابر 82/. گزارش مي دهد. مرخشتي (1375 ) طي پژوهشي با عنوان بررسي رابطه ميان رضايت از زندگي زناشويي و سلامت روان بر روي گروه نمونه پژوهش به تعداد مساوي( از زنان و مردان) ضريب آلفاي کرونباخ برابر %92 در زماني کرد که نشان دهنده هماهنگي دروني بسيار قوي اين پرسشنامه است.
مجاهد( 1374) طي پژوهشي با عنوان بررسي وضعيت رفتار کودکان و سلامت رواني والدين در خانواده هاي چند همسري( منطقه سراوان) از ضريب همبستگي نمرات در دو نوبت استفاده کرده ضريب همبستگي به دست آمده 62% بود که از لحاظ آماري معنا دار است در نتيجه پاياني نسبي پرسشنامه مورد تاييد قرار گرفت.
روش نمره گذاري:
روش نمره گذاري گزينه هايGHQ با استفاده از مدل ساده ليکرت بوده است که به ترتيب به گزينه ها، نمره هاي قردادي 0،1،2،3 تعلق مي گيرد. بنجامين و همکاران ( 1982) در مطالعه خود روي 92 زن در يافتند که با استفاده از روش سنتي نمره گذاري آزمون سلامت عمومي فقط نيمي از بيماران رواني شناسايي شده و برخي از بيماران که از اختلالات مزمن رنج مي برند شناسايي نشدند. در هنگامي که نمره گذاري ساده ليکرت استفاده شد. نتيجه به طور قابل توجهي بهبود يافت و 40% شناساسي نشدند اين مطالعه نشان داد که استفاده ازنسخه کوتاهGHQ با استفاده ار روش نمره گذاري ليکرت حساسيت آزمون را به گونه قابل ملاحظه اي افزايش داده ولي ويژگي آزمون را اندکي کاهش مي هد.
بنابر اعتقاد بارکوني(1986)براي غلبه بر محدوديتهاي مربوط به عدم کارايي پرسشنامه سلامت عمومي در شناساسي تشخصيص اختلالات رواني مزمن، استفاده ار روش ساده نمره گذاري ليکرت در اين پرسشنامه بر ساير روشهاي ارحج است( بالا هنگ 1372). در پژوهش حاضر نحوه نمره گذاري که بر اساس مدل ليکرت مي باشد بدين شرح مي باشد براي گزينه (الف) صفر، گزينه (ب) نمره يک، گزينه (ج) نمره 2 و گزينه (د) نمره 3 منظور شده است يا توجه به اينکه تعداد پرسشنامه اين آزمون 28 است و به هر يک بين صفر تا 3 نمره تعلق مي گيرد و پرسشنامه GHQ هر آزمودني حداقل 0 و حداکثر 82 مي باشد نمره بالا نشان دهنده اختلال است. اين آزمون براي فرد 5 نمره تعيين مي شود.
روشهاي آماري براي تجزيه و تحليل داده ها:
در پژوهش حاضر براي تجزيه تحليل داده ها از نرم افزار spss استفاده شده و از t مستقل و همبستگي پيرسون و رگرسيون one way anova استفاده شده است.

تجزيه و تحليل داده ها :
در اين فصل نتايج حاصل از تجزيه وتحليل داده هاي پژوهش ارايه مي گردد. جهت تجزيه وتحليل داده ها و توصيف ويژگي هاي افراد مورد بررسي و پاسخ به فرضيه هاي پژوهش از نرم افزارSPSS استفاده شده است.
اطلاعات اين فصل از پژوهش در دو قسمت : الف) توصيفي ب) استنباطي تنظيم شده است.
4 – 1 -بررسي جمعيت شناختي آزمودنيها:
4-1-1- بررسي حجم نمونه به تفکيک جنسيت:
همچنانكه در جدول مشاهده مي كنيد،تعداد پاسخگويان را 58 درصد والدين پدر و 42 درصد مادر تشکيل داده اند.
جدول 4 1–1- توزيع پاسخگويان به تفکيک جنسيت والدين

فراواني
درصد فراواني
درصد معتبر
درصد تجمعي
پدر
184
58.0
58.0
58.0
مادر
133
42.0
42.0
100.0
جمع
317
100.0
100.0

4-1-2- بررسي حجم نمونه به تفکيک محل سکونت:
همچنانكه در جدول مشاهده مي كنيد، تعداد پاسخگويان را 55.5 درصد شهري و44.5 درصد روستايي تشکيل داده اند.
جدول 4 1–2- توزيع پاسخگويان به تفکيک محل سکونت

فراواني
درصد فراواني
درصد معتبر
درصد تجمعي
شهر
176
55.5
55.5
55.5
روستا
141
44.5
44.5
100.0
جمع
317
100.0
100.0

4-1-3- بررسي حجم نمونه به تفکيک سن:
همچنانكه در جدول مشاهده مي كنيد،2.5 درصد از پاسخگويان کمتر از 20 سال سن داشته اند، 5.4 درصد بين 20 تا 25 سال، 17 درصد بين 25 تا 30 سال،39.1 درصد بين 30 تا 40 سال، 34.4 درصد بين 40 تا 60 سال و 1.6 درصد بيشتر از 60 سال را تشکيل داده اند.

جدول 4 1–3- توزيع پاسخگويان به تفکيک سن

فراواني
درصد فراواني
درصد معتبر
درصد تجمعي
کمتر از 20 سال
8
2.5
2.5
2.5
بين 20 تا 25 سال
17
5.4
5.4
7.9
بين 25 تا 30 سال
54
17.0
17.0
24.9
بين 30 تا 40 سال
124
39.1
39.1
64.0
بين 40 تا 60 سال
109
34.4
34.4
98.4
بيشتر از 60 سال
5
1.6
1.6
100.0
جمع
317
100.0
100.0

4-1-4- بررسي حجم نمونه به تفکيک ميزان تحصيلات:
همچنانكه در جدول مشاهده مي كنيد،36 درصد از پاسخگويان ابتدايي، 21.2 درصد سيکل، 24.4 درصد ديپلم
،7.2 درصد فوق ديپلم،10.8 درصد ليسانس و 0.4درصد فوق ليسانس بوده اند.

جدول 4 1–4- توزيع پاسخگويان به تفکيک ميزان تحصيلات

فراواني
درصد فراواني
درصد معتبر
درصد تجمعي
ابتدايي
90
28.4
36.0
36.0
سيکل
53
16.7
21.2
57.2
ديپلم
61
19.2
24.4
81.6
فوق ديپلم
18
5.7
7.2
88.8
ليسانس
27
8.5
10.8
99.6
فوق ليسانس
1
.3
.4
100.0
جمع
250
78.9
100.0

بي جواب
67
21.1

جمع
317
100.0
100.0

4-1-5- بررسي حجم نمونه به تفکيک نوع شغل:
همچنانكه در جدول مشاهده مي كنيد، 25.2 درصد از پاسخگويان آزاد، 4.9 درصد بيکار، 31.7 درصد خانه دار،19 درصد کارمند و 2.6 درصد بازنشسته بوده اند.

جدول 4 1–5- توزيع پاسخگويان به تفکيک نوع شغل

فراواني
درصد فراواني
درصد معتبر
درصد تجمعي
آزاد
77
24.3
25.2
25.2
بيکار
15
4.7
4.9
30.1
خانه دار
97
30.6
31.7
61.8
کارمند
58
18.3
19.0
80.7
بازنشسته
8
2.5
2.6
83.3
کارگر
45
14.2
14.7
98.0
دانشجو
4
1.3
1.3
99.3
روحاني
1
.3
.3
99.7
جمع
306
96.5
100.0

بي جواب
11
3.5

جمع
317
100.0
100.0

4-1-6- بررسي حجم نمونه به تفکيک ميزان درآمد:

همچنانكه در جدول مشاهده مي كنيد،16.4 درصد از پاسخگويان کمتر از 100 هزار تومان درآمد دارند، 20.8 درصد بين 100 تا 200 هزار تومان،20.2 درصد بين 200 تا 300 هزار تومان،18 درصد بين 300 تا 400 هزار تومان،22.4 درصد بين 400 تا 600 هزار تومان و 2.2 درصد بيشتر از 600 هزار تومان درآمد دارند.

جدول 4 1–6 توزيع پاسخگويان به تفکيک ميزان درآمد

فراواني
درصد فراواني
درصد معتبر
درصد تجمعي
کمتر از 100 هزار تومان
30
9.5
16.4
16.4
بين 100 تا 200 هزار تومان
38
12.0
20.8
37.2
بين 200 تا 300 هزار تومان
37
11.7
20.2
57.4
بين 300 تا 400 هزار تومان
33
10.4
18.0
75.4
بين 400 تا 600 هزار تومان
41
12.9
22.4
97.8
بيشتر از 600 هزار
4
1.3
2.2
100.0
جمع
183
57.7
100.0

بي جواب
134
42.3

جمع
317
100.0

4 – 2 – بررسي متغيرهاي اصلي و فرضيات تحقيق:

در اينجا ابتدا متغيرهاي اصلي تحقيق توصيف شده و در ادامه فرضيات تحقيق پرداخته مي شود. در جدول زير مشخصه هاي آماري نمرات آزمودني ها در پرسشنامه بهزيستي روانشناختي و خرده مقياس هاي پرسشنامه براي پاسخگويان(والدين) ارايه شده است.

جدول 4 1-2-ميانگين و انحراف معيار در خرده مقياس هاي بهزيستي روانشناختي

تعداد
ميانگين
انحراف معيار
خرده مقياسهاي پرسشنامه بهزيستي روانشناختي
رضايت از زندگي
316
3.81
0.43

معنويت
317
3.80
0.42

خوشي
315
3.67
0.38

رشد و بالندگي
311
3.29
0.40

ارتباط مثبت با ديگران
311
4.19
0.49

خود پيروي
311
3.65
0.45

بر اساس نتايج جدول فوق، مشاهده مي شود که بيشترين ميانگين به ارتباط مثبت با ديگران (19/4)تعلق دارد و

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید