تعداد سئوالات هر سه پرسشنامه(پرسشنامه بهزيستي روانشناختي و سلامت رواني و عزت نفس ) و خصوصا به دليل اين که از نوع مقياس ليکرت بود، رغبت آزمودني ها را براي پاسخ کاهش مي داد که خود عاملي براي عدم همکاري مناسب آزمودني ها بود وجزء محدوديتهاي تحقيق محسوب مي شود.
– دسترسي سخت به پرسشنامه ها و خرده مقياس هاي آن مجري را بامشکلات جدي مواجه کرد.
– دشوراي دسترسي به پاسخگويان و جلب رضايت آنان جهت تکميل پرسشنامه ها نيز از محدوديتهاي اين پژوهش به حساب مي آيد.

5-4- پيشنهادهاي تحقيق :
1- پيشنهاد مي شود که اجراي اين تحقيق در ساير جوامع و مقايسه نتايج حاصل با يکديگر انجام گيرد.
2- پيشنهاد مي شود اجراي اين تحقيق با دامنه سني گسترده تر به منظور مطالعه تاثير متغيرهاي ديگر بر بهزيستي روانشناختي انجام گيرد.
3- با توجه به تحقيقاتي که انجام شده و اثرات مثبت سلامت رواني و عزت نفس بر سرنوشت افراد و موفقيت آنها ثابت شده است و از طرفي مشخص شده بهزيستي روانشناختي قابل رشد است بنابراين پيشنهاد مي شود با گذاشتن کارگاههاي آموزشي براي خانواده ها بصورت آموزش خانواده در آموزش و پرورش زمينه هاي سلامت رواني و عزت نفس آنان در والدين به آنها آموزش داده شود تا زمينه افزايش و رشد بهزيستي روانشناختي در والدين افزايش يابد.
4- با توجه به رابطه مثبت و معني دار سلامت رواني و بهزيستي روانشناختي، آموزش هاي مورد نياز براي والدين کودکان عادي و مرزي انجام گيرد.
5- با توجه به نتايج تحقيق سعي شود مهارتهاي بهزيستي روانشناختي در بين والدين کودکان مرزي بيشتر تقويت شود.
6- بر اساس نتايج، والديني که ميزان تحصيلاتشان و درآمدشان کمتر بوده مهارتهاي بهزيستي روانشناختي پاييني داشته اند بنابراين مناسب است با اطلاع رساني درست و به موقع و آموزش آنان نسبت به اين مهارتها، بهره مندي آنان را بيشتر نمايند.

فهرست منابع:
– قرآن مجيد .
– آزاد حسين،(1378)سلامت روان ازديدگاه اليس،فصلنامه اصول بهداشت رواني،شماره چهارم.
– آقاجاني سعيد،اسدي نوقابي احمدعلي،(1381)،نظريه مشاوره وروان درماني ،تهران،مرکزنشردانشگاهي.
– افروز غلامعلي،(1377)، مقدمه اي بر آموزش و پرورش کودکان استثنايي، تهران.
– افروز غلامعلي،(1385)،مصاحبه و مشاوره با والدين کودکان استثنايي،تهران،دانشگاه تهران.
– افروز غلامعلي،(1384)،روانشناسي وتوانبخشي کودکان آهسته گام، تهران،انتشارات دانشگاه تهران.
– احمدي، زينب مقايسه عزت نفس مادران کودکان کم توان ذهني و مادران کودکان عادي شهر اهواز پايان نامه کارشناسي ارشد روان شناسي عمومي، اهواز 1377، ص1 .
– اختياري اميري راضيه،(1383)،مقايسه بهداشت رواني دانشجويان مجرد ومتاهل خوابگاهي،خلاصه مقالات نخستين کنگره سراسري آسيب شناسي خانواده در ايران،دانشگاه شهيد بهشتي.
-بازرگان عباس،سرمد زهره،حجازي الهه،(1387)،روشهاي تحقيق در علوم رفتاري،تهران،انتشارات آگاه.
– بيابانگرداسماعيل،(1372)،روشهاي افزايش عزت نفس در کودکان ونوجوانان،تهران،انتشارات انجمن اولياو مربيان.
– بختياري پروين،(1379)،برسي وضعيت بهداشت روان معلمان استان اصفهان،فصلنامه دانشگاه ازاد اسلامي اصفهان.
– بني جمال واحدي شکوه السات،احدي حسن،(1370)،بهداشت رواني و عقب ماندگي ذهني،تهران،نشر ني.
– بهرامي احسان هادي،(1381)،بهداشت رواني در قرن بيست ويکم و چالشهاي پيشرو،مجله روانشناسي وعلوم تربيتي دانشگاه تهران،سال سي و دوم،شماره1،ص181-199 .
– پورافکاري نصرالله،(1376)،فرهنگ جامع روانشناسي-روانپژشکي وزمينه وابسته،چاپ دوم،تهران،نشر ني.
– تقوي سيد محمدرضا، (1380)، بررسي روايي و اعتيار پرسشنامه سلامت رواني، تهران.
– رحيمي نژادعباس،پاک نژادمحسن،(1383)،ارتباط بين سازگاري خانواده باسلامت رواني وسطح ارضاء نيازهاي روانشناختي فرزندان ونوجوانان،خلاصه مقالات کنگره آسيب شناسي خانواده در ايران،تهران،دانشگاه شهيدبهشتي.
– راس،آ،آلن،(1377)،روانشناسي شخصيت نظريه ها وعمل،ترجمه جمالفرسياوش،تهران،انتشارات بعثت.
– زنجاني طبسي رضا،(1383)،ساخت و هنجاريابي مقدماتي آزمون بهزيستي روانشناختي،پايان نامه کارشناسي ارشد،دانشگاه تهران.
– سيف نراقي مريم،نادري عزت الله،(1382)،اختلالات رفتاري کودکان وروشهاي اصلاح وترميم آن،انتشارات بدر.
– سايت اينترنت.
– سنچولي حميده،(1388)،رابطه تجربه ي معنوي با سلامت رواني در والدين داراي فرزندان استثنايي و والدين فرزندان عادي،پايان نامه کارشناسي ارشد .
– شاطرلو عاليه، افزايش عزت نفس دانش آموزان کم توان ذهني از راه توجه به مولفه هاي خود پنداره، تعليم وتربيت استثنايي ، 1386 شماره 74، ص27 .
– شريعتي تقي،داورمنش عباس،(1370)،نگرش پدران کودکان عقب مانده ذهني در مورد عقب ماندگي فرزندانشان ومقايسه آنهادر سطوح مختلف فرهنگي،پايان نامه کارشناسي ارشد.
– شاملو، سعيد،(1382)، بهداشت رواني تهران، رشد.
– شاملو، سعيد،(1368)،مکتبهاونظريه ها در روانشناسي شخصيت،چاپ اول،تهران،انتشارات رشد .
– شکري اميد،(1380)،تفاوت هاي جنسيتي در بهزيستي ذهني ونقش ويژگيهاي شخصيت،مجله پزشکي و روانشناسي باليني ايران،شماره 4 .
– شفيع آبادي عبدالله،(1372)،نظريه مشاوره و روان درماني،تهران ،انتشارات مرکز نشر دانشگاهي.
– عليزاده حميد،(1381)،تاثير فرزند معلول يا ناتوان بر خانواده،تعليم وتربيت استثنايي،1381،شماره14،ص3-7 .
– عمران نسب عمران،(1387)،برسي ارتباط بين اعتقات ديني وسلامت روان در دانشجويان سال آخرکارشناسي علوم پزشکي وخدمات درماني ايران،پايان نامه کارشناسي ارشد،دانشگاه علوم پزشکي زاهدان.
– عباسپورعلي،(1385)،رابطه بين کمالگرايي و عزت نفس باسلامت روانشناختي در دانشجويان دانشگاههاي دولتي شهر تهران،پايان نامه کارشناسي ارشد .
– فرهادي علي،(1384)،ميزان شادماني و ارتباط آن با عزت نفس در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي لرستان، فصلنامه اصول بهداشت رواني،سال هفتم،شماره 25 .
– فيضي ژاله،(1386)،رابطه سلامت عمومي،کمالگرايي وعزت نفس در پزشکان عمومي،پايان نامه کارشناسي ارشد .
– کرد تميني بهمن،(1384)،نقش ازدواج مجدد در سلامت رواني همسران و فرزندان شاهد استان سيستان و بلوچستان،پايان نامه کارشناسي ارشد،دانشگاه تهران.
– کلمز هريسف،(1375)،روشهاي تقويت عزت نفس درنوجوانان،ترجمه عليپور پروين،مشهد،آستان قدس رضوي.
– لطافتي بريس، امين (1388) نظريه پردازان سلامت روان،76 فصلنامه تازه هاي رواندرماني، سال شانزدهم، شماره 55 و. 56
– مشکي و همکاران(1387)، بررسي تاثير برنامه آموزشي با به كارگيري عزت نفس و باورهاي كنترل سلامت بر ارتقاي سلامت روان دانشجويان، فصلنامه علمي پژوهشي فيض، دوره دوازدهم، شماره 4.
– مفيدي فرخنده،(1376)،آموزش خانواده راهنماي عملي والدين و مربيان کودکان استثنايي،انتشاراتي سرآمد کاوش.
– مهرابي زاده هنرمند، نجاريان بهمن، مسعودي ميترا، مقايسه سلامت رواني والدين کودکان کم توان ذهني تربيت پذير 12-7 ساله با سلامت رواني والدين کودکان عادي، پژوهش درحيطه کودکان استثنايي 1380 شماره 2ص187 .
– ميکائيلي منيع فرزانه، مقايسه بهزيستي روان شناختي مادران دانش آموزان دبستاني داراي کم توان ذهني وعاديف تعليم وتربيت استثنايي، 1388، شماره 92ص88 .
– ميلاني فر بهروز، (1374)،روانشناسي کودکان و نوجوانان استثنايي، تهران،نشر قومس.
– ميلاني فر بهروز،(1382)،بهداشت رواني،چاپ هشتم،تهران، نشر قومس.
– نريماني محمد، آقامحمديان حميدرضا، رجبي سوران، مقايسه سلامت رواني مادران کودکان استثنايي با سلامت رواني کودکان عادي فصلنامه اصول بهداشت رواني، 1386 شماره 33 و34 ، ص15-24 .
– نجات حميد،(1378)،مفهوم سلامت روان در مکاتب روانشناسي،فصلنامه بهداشت رواني،شماره 3 .
– ولي زاده شيرين، روشهاي افزايش عزت نفس در کودکان داراي نيازهاي ويژه، تعليم وتربيت استثنايي 1387 شماره 85 و 84 ص70 .
– هرشن سن،ديويدپاور،پال دبليو،(1988)،مشاوره بهداشت رواني:نظريه وعمل،ترجمه منشي طوسي محمد تقي،مشهد،انتشارات آستان قدس رضوي.
– يوسفي لويه مجيد، مداخله هاي روان شناختي در مورد کودکان با نيازهاي ويژه تعليم و تربيت استثنايي1387 شماره 85 و 84 .
– هالان،دانيل پي،کافمن جيمزام(1371)،کودکان استثنايي(مقدمه اي بر آموزشهاي ويژه)،ترجمه جواديان مجتبي، مشهد،انتشارات آستان قدس رضوي.

– Adler. A. (1926). The Neurotic Constitution. New york Dood mead
– Burden.R.L(1980) measuring the effects of sters on the mother of handicapped imfamts: mast depression always follow?

– Beckman, P.J(1991). Comparison of mothers and fathers perceptions of the effect of young children with and without

– Cmic, k.,friedrich,w., Greenberg,m(1983).Adaptation of families with mentally retarded children: A model of stress, coping and family ecology.American journal of mental deficiency, 88, 125-231
– Corsini. R.(1973). Current Psychotheraphes. Peacock Pubilshers. Inc Itasaca. Lllonnis
– Corson. V.(1999)Bermer.A.Elizabeth.N.Mental Health Nursing. Sau Nders Compaany
-Edwards, A.J(1977),Education psychology, landon.15-66
– Ellis. A. doubson. (1988) How to live with and without anger New york: Reasers Digestpress

– Leinonen. J. a,solataus, t . S, Punamaki. R.I, (2003)jurnal of child psychiatry,44(2),227-41
– Ryff. C. D. Keyes. C. l. m Shomtkin .D. (2002). Optimal well-being :Empirical Encounter of two traditional. Journal of Personality and social psychology. 62 (6). 1007-1022
– Skinner. B. F. (1973). Beyond Freedom and Dignity palific Grov. Califormia u.s.a

ضمائم

جدول ضريب همبستگي پيرسون بين عزت نفس با بهزيستي روان شناختي در بين والدين کودکان عادي و مرزي
بهزيستي روان شناختي
همبستگي پيرسون( r)
سطح معني داري ( (sig
عزت نفس
والدين دانش آموزان عادي
08/0-
29/0

والدين دانش آموزان مرزي
08/0
45/0

رابطه اين دو متغير با آزمون آماري پيرسون مورد بررسي قرار گرفت. نتايج با توجه به سطح معني داري نشان مي دهد بين عزت نفس با بهزيستي روان شناختي در بين والدين کودکان عادي و مرزي تفاوت معني داري مشاهده نشده است بطوريکه که سطح معني داري بالاتر از 0.05 مي باشد. بدين معني که بين عزت نفس و بهزيستي روان شناختي والدين کودکان عادي و مرزي رابطه معني داري مشاهده نشده است.

جدول ضريب همبستگي پيرسون بين سلامت رواني با بهزيستي روانشناختي در بين والدين کودکان عادي و مرزي
بهزيستي روان شناختي
همبستگي پيرسون( r)
سطح معني داري ( (sig
سلامت رواني
والدين دانش آموزان عادي
40/0
000/0

والدين دانش آموزان مرزي
37/0
001/0

رابطه اين دو متغير با آزمون آماري پيرسون مورد بررسي قرار گرفت. نتايج با توجه به سطح معني داري نشان مي دهد بين سلامت رواني با بهزيستي روان شناختي در بين والدين کودکان عادي و مرزي تفاوت معني داري مشاهده شده است بطوريکه که سطح معني داري در بين والدين دانش آموزان عادي(000/0 (sig و مرزي ( 001/0 (sigکمتر از 05/0 است. بدين معني که بين سلامت رواني و بهزيستي روان شناختي والدين کودکان عادي و مرزي رابطه مستقيم معني داري مشاهده شده است.

در جدول زير نتايج آزمون t براي مقايسه ميزان بهزيستي روان شناختي والدين کودکان عادي و مرزي ارائه شده است.
جدول بهزيستي روان شناختي در بين والدين

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید