سپاسگذاري

سپاس خداوند را که زبان قلم ياراي سپاس او نيست.

به پايان رسيدن پژوهش حاضر پس از لطف و عنايت خداي بزرگ، مرهون ياري عزيزاني است که کريمانه بذر عنايت برفشاندند و ذکر نامشان را نه به جبران زحمات بي دريغشان بلکه اظهار مراتب قدرشناسي ام از آن بزرگواران بر خود واجب مي دانم.
نهايت سپاسم نثار:
جناب آقاي دکتر بهمن کرد تميني استاد راهنماي بزرگوارم که دقت علمي و الفباي پژوهش را از ايشان آموختم و همچنين از جناب آقاي محمد مهدي خزاعي به پاس آموخته هايم از ايشان، همراهي و رهنموده هاي ارزنده و همکاري صميمانه شان.
همکاران،دوستان و همکلاسيهاي عزيزم که با هم انديشي برخي گره هاي ناگشوده را برگشودند.
همچنين لازم مي دانم که از مسولان محترم دانشگاه آزاد اسلامي واحد بيرجند و مديريت آموزش و پرورش استثنايي استان سيستان و بلوچستان و مديريت آموزش و پرورش سراوان و مدارس استثنايي و عادي سراوان و والدين محترمي که در انجام اين پژوهش همکاري نمودند تشکر نمايم.

چکيده:
هدف پژوهش حاضر بررسي رابطه عزت نفس و سلامت رواني با بهزيستي روانشناختي والدين کودکان عادي و والدين آموزش پذير مي باشد. ابزارهاي اين پژوهش شامل سه نوع پرسشنامه است که شامل: پرسشنامه عزت نفس و پرسشنامه سلامت رواني و پرسشنامه بهزيستي روانشناختي مي باشد و پرسشنامه عزت نفس شامل سه مقياس عملکرد تحصيلي و ارزيابي اجتماعي و ارزيابي ظاهري مي باشد و پرسشنامه سلامت رواني 7 ماده آن براي نشانه هاي جسماني و 7 ماده ديگر آن علايم اضطراب و 7 ماده ديگر آن اختلال در کنش اجتماعي و 7 ماده ديگر علايم افسردگي را مي سنجد. پرسشنامه بهزيستي روانشناختي که 19 ماده آن براي رضايت از زندگي و 13 ماده آن براي معنويت و 19 ماده آن براي شادي و خوش بيني و 8 ماده آن مربوط به رشد و بالندگي و 8 ماده براي ارتباط مثبت با ديگران و 10 ماده آن براي خود مختاري مي باشد. بر اساس نتايج تحقيق مشاهده شد که نمره سلامت رواني در والدين دانش آموزان مرزي بيشتر از دانش آموزان عادي است بدين معني که والدين کودکان مرزي از سلامت رواني بيشتري برخوردارند و همچنين از لحاظ عزت نفس بين والدين دانش آموزان عادي و مرزي مشاهده نشد و مشحص شد که نمره بهزيستي روانشناختي در بين والدين دانش آموزان عادي بيشتر از والدين دانش آموزان مرزي مي باشد بدين معني بهزيستي روانشناختي بيشتري دارند.

کليد واژه ها:عزت نفس،سلامت رواني، بهزيستي روانشناختي

فهرست مطالب

عنوان صفحه
فصل اول کليات تحقيق
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1
بيان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4
اهميت و ضرورت پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………… 9
اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………… 12
تعاريف مفهومي و عملياتي واژه ها و متغيرها………………………………………………………………………………………………. 13
فصل دوم ادبيات و پيشنيه تحقيق
مباني نظري و يافته هاي پژوهشي………………………………………………………………………………………………………………. 17
عزت نفس در قرآن مجيد……………………………………………………………………………………………………………………….. 19
عزت نفس کلي…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20
عزت نفس اجتماعي……………………………………………………………………………………………………………………………….. 21
عزت نفس تحصيلي……………………………………………………………………………………………………………………………….. 21
مولفه هاي عزت نفس…………………………………………………………………………………………………………………………….. 21
ماهيت عزت نفس………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22
نظريات مرتبط با عزت نفس…………………………………………………………………………………………………………………….. 23
سلامت روان…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 28
تعريف سلامت رواني……………………………………………………………………………………………………………………………… 29
تعريف بهداشت رواني در فرهنگهاي مختلف……………………………………………………………………………………………… 31
اصول بهداشت رواني……………………………………………………………………………………………………………………………… 33
خصوصيات افراد داراي سلامت رواني………………………………………………………………………………………………………. 35
عوامل موثر درتامين سلامت رواني……………………………………………………………………………………………………………. 37
نقش خانواده درتامين سلامت رواني………………………………………………………………………………………………………….. 37
نظريات مرتبط با سلامت رواني………………………………………………………………………………………………………………… 38
بهزيستي روانشناختي………………………………………………………………………………………………………………………………. 44
عقب ماندگي ذهني ………………………………………………………………………………………………………………………………. 48
عقب ماندگي ذهني آموزش پذير……………………………………………………………………………………………………………… 49
ويژگيهاي کودک استثنايي……………………………………………………………………………………………………………………… 49
نيازهاي والدين کودکان استثنايي………………………………………………………………………………………………………………. 50
احساسات والدين کودکان استثنايي…………………………………………………………………………………………………………… 50
پژوهشهاي انجام شده در ارتباط با موضوع………………………………………………………………………………………………….. 62
فصل سوم فرايند پژوهش
روش پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 73
جامعه آماري ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 73
نمونه و روش نمونه گيري……………………………………………………………………………………………………………………….. 73
ابزار پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 73
پرسشنامه بهزيستي روانشناختي…………………………………………………………………………………………………………………. 74
پرسشنامه عزت نفس………………………………………………………………………………………………………………………………. 75
پرسشنامه سلامت رواني………………………………………………………………………………………………………………………….. 75
روشهاي تجزيه و تحليل داده ها………………………………………………………………………………………………………………… 79
فصل چهارم يافته هاي پژوهش
تجزيه و تحليل داده ها……………………………………………………………………………………………………………………………. 81
بررسي جمعيت شناختي آزمودنيها……………………………………………………………………………………………………………. 81
بررسي حجم نمونه به تفکيک محل سکونت………………………………………………………………………………………………. 81
بررسي حجم نمونه به تفکيک سن…………………………………………………………………………………………………………….. 82
بررسي حجم نمونه به تفکيک ميزان تحصيلات…………………………………………………………………………………………… 83
بررسي حجم نمونه به تفکيک نوع شغل…………………………………………………………………………………………………….. 84
بررسي حجم نمونه به تفکيک ميزان درآمد………………………………………………………………………………………………… 85
بررسي متغيرهاي اصلي فرضيات تحقيق……………………………………………………………………………………………………… 86
فرضيه

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید